Posiedzenie Senatu 29.09.2022 - informacje ogólne

Dyplomy dla młodych naukowców, sprawozdania, sytuacja finansowa uczelni oraz kwestia podwyżek z ministerstwa były jednymi z tematów, które omawiano podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Obrady rozpoczęto przyjęciem porządku obrad, a następnie Rektor prof. dr hab Piotr Stepnowski podziękował za dotychczasową pracę na stanowisku prorektora prof. dr. hab. Krzysztofowi Bielawskiemu, który będzie pełnił funkcję Dyrektora Uniwersyteckiego Ośrodka Badań Stosowanych i Międzyobszarowych. (czytaj tu)

Rektor prof.  Piotr Stepnowski wraz z Prorektorem ds. Studenckich dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim, prof. UG wręczyli wybitnym młodym naukowcom dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów Ministra Edukacji i Nauki. Dyplomy odebrali: dr Aleksandra Kocot z Wydziału Biologii, dr Hanna Obracht-Prondzyńska z Wydziału Nauk Społecznych, dr Marcin Połom z Wydziału Nauk Społecznych i dr Illia Serdiuk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Składając im gratulacje Rektor wyraził nadzieję, że te stypendia są zachętą nie tylko do dalszej pracy naukowej, ale także do skutecznego aplikowania o granty w projektach.

Następnie Senatorowie zapoznali się z informacją o przestrzeganiu postanowień Kodeksu etyki nauczyciela akademickiego UG przez nauczycieli akademickich  w roku akademickim 2021/20222. Pierwszą część krótkiego sprawozdania do 31.01.2022 przedstawił prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, poprzedni rzecznik dyscyplinarny ds. postępowania nauczycieli akademickich, a kolejno po nim wystąpiła obecna rzecznik prof. dr hab. Mariola Bidzan. Jak zaznaczyła niektóre sprawy ciągną się od kilku lat, ponieważ strony nie wykazują żadnej woli, żeby problem rozwiązać. Senator dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG zauważyła, że być może należy zintensyfikować działania zmierzające do uświadomienia społeczności akademickiej czym są dobre praktyki i dlaczego warto je stosować. Rektor podziękował prof. Jerzemu Błażejowskiemu za pracę rzecznika a prof. Marioli Bidzan życzył powodzenia w pełnieniu tej trudnej funkcji.

W kolejnym punkcie posiedzenia - Senatorowie przyjęli wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim: 

  1. dra hab. Grzegorza Romanowskiego z Wydziału Chemii
  2.  dra hab. Grzegorza Mincewicza z Wydziału Biologii
  3. dr Ewy Mazierskiej z Wydziału Filologicznego
  4. dr. hab. Stanisława Kryszewskiego z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
  5. prof. dra hab. Oleksandra Radchenko z Wydziału Nauk Społecznych
  6. dr hab. Moniki Trojanowskiej z Wydziału Nauk Społecznych

Senat zaaprobował również zaproponowany skład stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020-2024. 

Następnie Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski przedstawił wniosek Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Wrocławskiej o przyjęcie do Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej. Senatorowie przychylili się do wniosku wydając tym samym pozytywną opinię.

Kolejnym punktem posiedzenia Senatu była informacja dla Rady Uniwersytetu Gdańskiego o sytuacji finansowej Uczelni. Rektor poinformował Senatorów o piśmie otrzymanym z Rady Uczelni, w którym rada zwraca uwagę na trudną sytuację finansową uniwersytetu. Prof. Piotr Stepnowski poinformował, że ze względu na rosnące koszty obsługi kredytu i koszty utrzymania uczelni podjął decyzję o przeznaczaniu środków z komercjalizacji na stopniową spłatę kredytu obrotowego. - Chcemy z Kwestor przedłożyć w tej sprawie Senatowi wiążącą uchwałę - dodał Rektor. - Uważamy, że jeśli nie zaplanujemy uwolnienia się od kredytu obrotowego – będziemy mieć poważne problemy. Rada Uczelni zapowiedziała również, że  nie wyrazi zgody na dalsze kredytowanie.

Rektor poinformował Senat o wstrzymaniu procedowania budowy Centrum Sportowego.

- Nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów budowy tej inwestycji - mówił prof.Piotr Stepnowski. - Podjąłem decyzję o wstrzymaniu działań. Poprosiłem CWFiS o przygotowanie nowych ram dla projektu mniejszego i rozbitego na wiele etapów i lat. Środki, które są zamrożone w obligacjach - tam pozostaną, natomiast środki z zeszłego roku z ministerstwa zasilą rachunek bieżący, ponieważ podsumowanie trzeciego kwartał nie budzi naszego optymizmu.

Rektor zapewnił, ze kontynuowane będą też podjęte wcześniej rozwiązania systemowe czyli montaż farm fotowoltaicznych, które zamontowano już na dachu budynku Neofilologii.

- Staramy się pozyskiwać dodatkowe środki z WFOŚiGW, który uruchomił specjalne środki na taki cel dla uczelni - dodał Rektor, który następnie zachęcał do działań proekonomicznych, ponieważ koszty utrzymania uczelni znacznie przewyższą środki otrzymane z ministerstwa. Należy więc zabezpieczyć się w taki sposób, żeby możliwie bezpiecznie przejść przez kryzys.

Następnie Senatorowie zapoznali się z nowym schematem organizacyjnym uczelni, w którym na nowo podporządkowano niektóre jednostki. Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. dr hab. Piotr Bojarski prosił o wykreślenie ze struktury dwóch praktycznie nie działających już zakładów. Senat przyjął zmienioną strukturę.

Senat przyjął darowiznę - darowizna finansowa ze Stanów Zjednoczonych dla zespołu zajmującego się projektem "Optymalne drzewo Steinera dla komunikacji zbiorowej w systemach rozproszonych". Projektem kieruje dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG, a referował Senatowi Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG. Senat zaopiniował przyjęcie darowizny pozytywnie, a następnie zatwierdzono protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 lipca 2022 roku.

W części dotyczącej spraw bieżących i wolnych wniosków  Rektor przypomniał o marszu Uczelni Fahrenheita w sobotę 1 października br. i zaprosił wszystkich na to wydarzenie.

Prorektor prof. Wiesław Laskowski poinformował Senat o wynikach ewaluacji. Jak zaznaczył Rektor prof. Piotr Stepnowski jesteśmy już w trakcie kolejnej ewaluacji: -  Mamy dużo do zrobienia w drugim kryterium, gdzie wypadamy bardzo słabo na tle innych jednostek.

Rektor zwrócił też uwagę, że wciąż wiele projektów podlegających komercjalizacji jest realizowany przez naszych naukowców poza uczelnią.

Prof. Piotr Stepnowski przedstawił dr hab. Sylwię Mrozowską, prof. UG, która 1 września br. objęła stanowisko Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju.

Prorektor poinformowała Senat o podpisanym we wrześniu porozumieniu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i otwarciu biura Erasmus+. - Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać fundusze na wiele projektów. To są zupełnie inne środki niż na wymianę w ramach Erasmus+. Ten program dotyczy przede wszystkim partnerstw strategicznych. Powstanie sieć koordynatorów wydziałowych, którzy będą przeszkoleni ze środków FRSE. To jest dla nas ogromna szansa - podkreśliła Prorektor dodając, ze podpisanie porozumienia w sprawie otwarcia biura było możliwe dzięki pracy Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anny Jurkowskiej - Zeidler, prof. UG

W kolejnym punkcie posiedzenia Senatu Prorektor prof. UG Arnold Kłonczyński powiedział o wystąpieniu przez UG do NAWA o środki na współpracę akademicką z Ukrainą. Dodał też, że wygasły zarządzenia związane z okresem pandemii, wracamy do kształcenia stacjonarnego z tym, że niektóre zajęcia np. na studiach doktoranckich odbywać się będą e-learningowo.  Do trybu prowadzenia zajęć i kalendarza akademickiego nawiązał Rektor: -  Zwrócę się do państwa dziekanów z prośbą o elastyczność w planowaniu dydaktyki w okresie ferii szkolnych, które nie pokrywają się z naszymi. Tak, żeby przynajmniej w jednym tygodniu ferii umożliwić rodzicom małych dzieci wzięcie urlopu bez zakłócania cyklu kształcenia - dodał.

Zapytany przez Senatora prof. dr hab. Mirosława Przylipiaka o podwyżki Rektor prof. Piotr Stepnowski poinformował:

- Ustalimy ze wszystkimi trzema związkami zawodowymi działającymi w UG tryb dystrybucji środków na wydziały i do jednostek. Chcemy wydzielić część obligatoryjną i dodatkową, podobnie jak było to przy poprzednich podwyżkach - dodał Rektor kończąc posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Fot. Alan Stocki/Zespół Prasowy UG
MNG/ZP