Dyplom i suplement

Wzory dyplomów ukończenia studiów, sposoby ich zabezpieczenia oraz wydawania

W Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych:

 1. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 2. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia
 3. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich
 4. dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia (wyłącznie dla absolwentów kierunku Biotechnologia)
 5. dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia (wyłącznie dla absolwentów kierunku Biotechnologia)

      - zatwierdzone uchwałą nr 77/2019 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

Data wprowadzenia do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania aktualnych wzorów dyplomów: 01.10.2019 r.

Sposób personalizacji lub indywidualizacji dyplomu:

 1. numer seryjny dokumentu
 2. dane absolwenta
 3. numer dyplomu

Sposób wydawania dyplomów i jego odpisów oraz duplikatów

Poddruki dyplomów przechowywane są w specjalnie zabezpieczonym pomieszczeniu, do którego dostęp ma tylko upoważniona osoba. Druki wydawane są tylko osobom posiadającym upoważnienie do ich odbioru. Dziekanaty również posiadają zabezpieczenia pomieszczeń, w których druki są przechowywane, a dyplomy drukowane. Dyplomy wydawane są absolwentowi studiów osobiście lub osobie trzeciej na podstawie upoważnienia notarialnego lub przygotowanego w dziekanacie w obecności pracownika dziekanatu. Absolwent wraz z dyplomem otrzymuje dwa odpisy dyplomu, w tym jeden odpis w języku obcym, o ile absolwent złoży wniosek o jego wydanie. Odpisy dodatkowe dyplomów oraz duplikaty dyplomów wydaje się na wniosek absolwenta, zgodnie z wyżej opisaną procedurą.

Widok awersu dyplomu w świetle dziennym

awers

Stosowane zabezpieczenia:

 1. Papier zabezpieczony niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. Weryfikacja przy pomocy lampy emitującej promieniowanie ultrafioletowe.

 awers UV    

 1. Dwutonowy znak wodny. Weryfikacja w świetle przechodzącym. 

Dwutonowy znak wodny

 1. Włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz w promieniowaniu ultrafioletowym. Weryfikacja w świetle widzialnym, promieniowaniu ultrafioletowym oraz z wykorzystaniem lupy.

włokna 1          włókna 2

 1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego. weryfikacja w świetle widzialnym.

tło giloszowe

 1. Indywidualna ramka giloszowa 

ramka giloszowa

 1. Element graficzny wykonany farbą irydyscentną (opalizującą). Weryfikacja w świetle widzialnym.

element farba irydyscentną

 1. Mikrodruki. Weryfikacja z wykorzystaniem lupy.

mikrotekst mikrotekst 2

 1. Oznaczenie indywidualne wykonane w technice druku typograficznego. Weryfikacja w świetle widzialnym.

numeracja

 1. Element graficzny wykonany farbą widoczną w promieniowaniu ultrafioletowym. weryfikacja z wykorzystaniem lampy emitującej promieniowanie ultrafioletowe.

 

Uznawalność dyplomów

Informacje dotyczące uznawalności w Polsce dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz uznawalności za granicą dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Polsce można otrzymać w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poświadcza następujące dokumenty wydane przez Uniwersytet Gdański:

 • oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym):
  • dyplomów ukończenia studiów,
  • suplementów do dyplomu;
 • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

 

Nostryfikacja dyplomów

W sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą należy skontaktować się z p. mgr Michaliną Tomków z Biura Kształcenia UG, e-mail: michalina.tomkow@ug.edu.pl, tel. +4 58 523 21 59, pok. 502, V piętro w budynku Rektoratu, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

 

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661).

Wewnętrzne akty prawne:

 1. Zarządzenie nr 50/R/22 Rektora UG z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów
 2. Zarządzenie nr 63/R/20 Rektora UG z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
Pokaż rejestr zmian

Submitted on środa, Listopad 6, 2013 - 21:30 by Importer Importowicz Changed on wtorek, Kwiecień 19, 2022 - 00:44 by Katarzyna Kędziora