Inne akty prawne

Akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.; zwłaszcza art. 160, art. 163, art. 323);

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1791);

 

Regulamin Studiów Podyplomowych określa zarządzenie nr 93/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 października 2019 roku.

UWAGA: Od 1 października 2021 r. wchodzi w życie zmiana Regulaminu Studiów Podyplomowych - zarządzenie nr 124/R/21 Rektora UG z dnia 1 września 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 93/R/19 Rektora UG w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego

 

Inne akty prawne:

Zarządzenie nr 26/R/20 Rektora UG z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powoływania i odwoływania kierownika studiów podyplomowych;

Zarządzenie nr 103/R/19 Rektora UG z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie tworzenia, przekształcenia i likwidacji oraz zmiany programu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim;

Zarządzenie nr 106/R/19 Rektora UG z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji, kosztorysów i sprawozdań finansowych dla nowo tworzonych i prowadzonych studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania;

Zarządzenie nr 99/R/21 Rektora UG z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim oraz zasad sporządzania, wydawania i wymiany świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz ich duplikatów

Zarządzenie nr 87/R/19 Rektora UG z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

Zarządzenie nr 34/R/19 Rektora UG z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim;

Zarządzenie nr 18/K/15 Kanclerza UG z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Uniwersytetu Gdańskiego, (ze zm.);

Zarządzenie nr 10/K/19 Kanclerza UG z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Gdańskiego;

Zarządzenie nr 37/R/21 Rektora UG z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim;

Zarządzenie nr 35/R/18 Rektora UG z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód w Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.: zarządzenie nr 97/R/18);

Zarządzenie nr 19/R/13 Rektora UG z dnia 08 lutego 2013 roku w sprawie obsługi i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST (ze zm.);

Zarządzenie nr 97/R/16 Rektora UG z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zarządzenie nr 93/R/16 Rektora UG z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.).

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on poniedziałek, Grudzień 29, 2014 - 11:37 by Małgorzata Kamińska Changed on wtorek, Wrzesień 28, 2021 - 09:47 by Małgorzata Kamińska