Biuro Projektów Naukowych

Aktualności

Laureaci konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 5

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 4 maja 2021 r.

Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. Pani dr Urszula Zarzecka z Wydziału Biologii, wniosek pt.: "Rola periplazmatycznych proteaz w metaloregulacji u bakterii Helicobacter pylori", otrzymała finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 940,00 zł;
 2. Pani dr Anna Iglikowska Wydziału Biologii, wniosek pt.: "Testowanie bioakumulacji metali ciężkich u wodnych skorupiaków z gromady małżoraczków (Ostracoda)", otrzymała finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł;
 3. Pani dr inż. Karolina Wiktoria Stojowska-Swędrzyńska z Wydziału Biologii, wniosek pt.: "Rola wstrzymania cyklu komórkowego na etapie sekwestracji DNA podczas "eclipse period" w indukcji stanu przetrwałego bakterii Escherichia coli", otrzymała finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł;
 4. Pani dr Magdalena Maria Podlacha z Wydziału Biologii, wniosek pt.: "Ocena ośrodkowej odpowiedzi immunologicznej indukowanej obecnością bakteriofagów w tkance nerwowej", otrzymała finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł;
 5. Pani dr inż. Irena Anna Bylińska z Wydziału Chemii, wniosek pt.: "Poszukiwanie nowych znakowanych fluorescencyjnie pochodnych izotiocyjanianów wykazujących aktywność antynowotworową", otrzymała finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 940,00 zł;
 6. Pani dr Karolina Rudnicka z Wydziału Filologicznego, działanie pt.: „Obecność zgodności (lub jej brak) między liczbą (mnogiego) podmiotu a jego rzeczownikowego dopełnienia jako cecha specyficzna dla danego języka (angielski, niemiecki, czeski, polski) - badanie akceptowalności”, w ramach którego przyznano finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 11 000,00 zł;
 7. Pani dr Dagmara Budnik-Przybylska z Wydziału Nauk Społecznych, działanie pt.: „Psychofizjologia wyobrażeń w sporcie”, w ramach którego przyznano finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 46 200,00 zł;
 8. Pani dr Małgorzata Lisowska z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, działanie pt.: „Sygnalizacja przez receptor CD20 w chłoniaku z komórek B”, w ramach którego przyznano finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 771,00 zł;
 9. Pan dr Mateusz Kowalik z Wydziału Chemii, działanie pt.: „Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksycznej kompleksów bizmutu(III) z pochodnymi pirazyny”, w ramach którego przyznano finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł;
 10. Pani dr inż. Małgorzata Gawrońska z Wydziału Chemii, działanie pt.: „Nowe pochodne ampicyliny i ich kompleksy z jonami miedzi(II): synteza, oddziaływanie z biomelekułami, badania mikrobiologiczne”, w ramach którego przyznano finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 46 200,00 zł.

Nabór wniosków odbywał się do 30 września 2021 r. Kolejna edycja programu zapowiedziana jest na maj 2022 r.

Więcej informacji o laureatach na stronie NCN: ww.ncn.gov.pl

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATINA 5

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów konkursu SONATINA 5, programu który pokryje koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

 

W Uniwersytecie Gdańskim będą realizowane 4 projekty, które otrzymały finansowanie:

 1. dr Kamil Tomasz Pietrowiak, Wydział Historyczny, projekt pt.: „Współpraca osób niewidomych z psami przewodnikami. Kulturowe i społeczne uwarunkowania międzygatunkowej relacji” otrzymał finansowanie w wysokości 492 287,00 zł;
 2. dr Martyna Maria Syposz, Wydział Biologii, projekt pt.: „Reakcje ptaków morskich na ocieplenie środowiska Arktyki” otrzymał finansowanie w wysokości  647 886,00 zł;
 3. dr Anna Sylwia Piwoni-Piórewicz, Wydział Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „DEEPER - Zmienność geochemiczna i mineralogiczna fauny kalcyfikującej wraz z gradientem stanu nasycenia wody węglanem wapnia jako klucz do zrozumienia wpływu zmiany klimatu na ekosystemy morskie” otrzymał finansowanie 949 198,00 zł;
 4. dr inż. Patrycja Maria Jutrzenka Trzebiatowska, Wydział Chemii, projekt pt.: „Struktury metaloorganiczne (MOF) jako potencjalne katalizatory chemicznego recyklingu polimerów” otrzymał finansowanie w wysokości 695 050,00 zł.

Listy rankingowe dostępne są na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

Serdecznie gratulujemy!

Ogłoszenie wyników konkursu Uniwersalia 2.1

Informujemy, że kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.1  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty.

Moduł ten ma na celu upowszechnianie osiągnięć polskiej humanistyki w świecie poprzez przekład na język kongresowy: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski wraz z publikacją klasycznego lub nowego dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, będącego monografią naukową albo polskojęzycznym tematycznym numerem czasopisma, w celu jego udostępnienia odbiorcom zagranicznym.

W konkursie udział wzięło 25 wniosków. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 19 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 1 994 953,51 zł.

Jedną z laureatów jest dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt pt.: „Angielskie wydanie książki „Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków” uzyskał finansowanie  w wysokości 49 142,40 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: MEiN

 

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców z UG

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. Wśród 217 tegorocznych laureatów znalazły się 4 osoby z Uniwersytetu Gdańskiego. Badacze będą otrzymywali stypendia Ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Stypendiami uhonorowano młodych naukowców prowadzących innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadających imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

Laureatami z UG zostali:

 • dr inż. Beata Bajorowicz z Wydziału Chemii
 • mgr Anna Felberg-Miętka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
 • dr inż. Joanna Nadolna z Wydziału Chemii
 • dr Michał Studziński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. Łącznie przyznano w tym roku 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy w tym okresie blisko 42 mln zł.

Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową – w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, tak aby stypendia mogły trafić do naukowców z różnorodnych środowisk naukowych.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki otrzymują osoby, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Lista stypendystów znajduje się pod linkiem

Źródło: Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Wydarzenia informacyjnie dot. programu Horyzont Europa

Komisja Europejska opublikowała programy pracy dla Horyzontu Europa.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym oraz poszczególnymi dokumentami, udostępnionymi na stronie Funding & Tender opportunities.

Równocześnie zachęcamy do udziału w najbliższych wydarzeniach informacyjnych, organizowanych zarówno przez Komisję, jak i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych z Warszawy.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę laureatów konkursu START 21 - programu stypendialnego dla najlepszych młodych naukowców

Finansowanie stypendium otrzymała Pani mgr Katarzyna Dziubek z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG (ICCVS).

Program START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie FNP

Ogłoszenie wyników konkursu Uniwersalia 2.2 /2019

Informujemy, że kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.2  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty. Moduł ten ma na celu finansowanie wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki.

W konkursie udział wzięły 53 wnioski. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 10 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 3 173 688,00 zł.

Jednym z laureatów jest prof. dr hab. Artur Blaim z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt pt.: „Kanon światowej literatury utopijnej w polskim przekładzie” uzyskał finansowanie  w wysokości 1 307 335,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: MEiN

Ponad 15,5 mln dla naukowców UG w konkursach OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 39. edycję konkursów OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM BIS. W sumie na listach rankingowych znalazło się 638 projektów o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Z 84 wniosków złożonych przez naukowców Uniwersytetu Gdańskiego do programów OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2, 19 otrzymało finansowanie na łączną kwotę dla Uczelni 15 678 381,00 zł.

 • 8 projektów będzie realizowanych w ramach programu OPUS 20, z czego 2 projekty będą realizowane w konsorcjach, w których UG jest Liderem. Kwota przyznanych środków dla UG to 9 105 351,00 zł;
 • 6 projektów realizowanych będzie w ramach programu SONATA 16, z czego 1 projekt będzie realizowany w konsorcjum, w którym UG jest Partnerem. Kwota przyznanych środków dla UG to 4 413 061,00 zł;
 • 5 projektów realizowanych będzie w ramach programu PRELUDIUM BIS 2. W ramach tego programu przewidziane jest zwiększenie limitu przyjęć do szkół doktorskich – projekty finansują stypendium przez 4 lata. Kwota przyznanych środków dla UG to 2 411 143,00 zł.

Dofinansowane projekty z Uniwersytetu Gdańskiego:
 

Lp.

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł projektu

Całkowite dofinansowanie projektu

Dofinansowanie dla UG

1.

prof. Theodore Robert Hupp

ICCVS

Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom

3 098 035,00 zł

1 664 355,00 zł

2.

dr Andrea Lipińska

MWB

Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2

1 908 360,00 zł

1 908 360,00 zł

3.

prof. dr hab. Krystyna  Bieńkowska-Szewczyk

MWB

Drogi miedzykomórkowej transmisji wirusa SARS-CoV2

539 000,00 zł

539 000,00 zł

4.

dr hab. Stefan Zbigniew Tukaj

WB

Rola białka szoku termicznego Hsp90 w atopowym zapaleniu skóry

1 022 800,00 zł

1 022 800,00 zł

5.

dr Katarzyna Małgorzata Zmudczyńska-Skarbek

WB

Wpływ kolonijnych ptaków morskich na zespoły organizmów strefy przybrzeżnej Oceanu Arktycznego (ECOS)

1 100 400,00 zł

1 100 400,00 zł

6.

dr Magdalena Agata Płotka

WB

Analiza molekularna stabilności termicznej endolizyn z ekstremofilnych bakteriofagów na drodze zwalczania bakterii Gram-ujemnych

1 485 600,00 zł

1 485 600,00 zł

7.

dr hab. Adam Sieradzan

WCH

Blokowanie oddziaływań HVEM/LIGHT przy wykorzystaniu peptydów - innowacyjne podejście do immunosupresji

536 600,00 zł

536 600,00 zł

8.

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

WCH

Nowa klasa związków przeciwbakteryjnych. Projektowanie, synteza oraz badanie mechanizmu działania.

537 800,00 zł

537 800,00 zł

9.

prof. dr hab. Tomasz Puzyn

WCH

Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących
ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO

1 148 920,00 zł

1 148 920,00 zł

10.

dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

WE

Rozwiązania ekonomii współdzielenia i mikromobilności dla modelowania przepływów osób i rzeczy w miastach i strefach podmiejskich

439 303,00 zł

439 303,00 zł

11.

dr Cezary Jerzy Kucewicz

WH

Ozdobne paski tarcz hoplickich z Peloponezu (700–450 p.n.e.)

579 500,00 zł

579 500,00 zł

12.

dr hab. Lech Czerniak

WH

Groby „mężczyzn z sierpem” i ich rola w budowaniu nowej tożsamości po upadku pierwszych społeczności rolniczych w Małopolsce na przełomie szóstego i piątego tysiąclecia przed Chr.

982 015,00 zł

982 015,00 zł

13.

dr Illia Serdiuk

WMFiI

Breaking bad w materiałach organicznych: czy emitery do OLED łamią zasady fotofizyki?

789 600,00 zł

789 600,00 zł

14.

dr Michał  Studziński

WMFiI

Symetrie i splątanie w obwodach kwantowych

1 024 480,00 zł

1 024 480,00 zł

15.

dr Paweł Atroszko

(dr Edyta Charzyńska - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Lider)

WNS

Rola czynników makro, mezo i mikro w uzależnieniu od pracy i w związanych z nim problemach zdrowotnych

479 778,00 zł

228 604,00 zł

16.

dr hab. Sylwia Mrozowska

WNS

Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020

351 200,00 zł

351 200,00 zł

17.

dr hab. Konrad Ocalewicz

WOiG

Identyfikacja genów wpływających na skuteczność gynogenezy u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

651 951,00 zł

519 215,00 zł

18.

dr hab. Michał Gałędek

WPiA

Fundamenty polskiego prawa karnego w II i III Rzeczypospolitej

446 543,00 zł

446 543,00 zł

19.

dr hab. Sławomir Steinborn

WPiA

Optymalny model wykorzystania transmisji audiowizualnej w procesie karnym – między efektywnością postępowania a gwarancjami jego uczestników

374 086,00 zł

374 086,00 zł

 

Granty pracowników MWB UG i GUMed zatrudnionych w GUMed

Finasowanie projektów otrzymali także dr Natalia Bednarz-Knoll, Zakład Onkologii Translacyjnej, Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed, MWB UG i GUMed, „Identyfikacja potencjalnych markerów wczesnego wykrywania progresji i umożliwiających wybór terapii celowanej w przerzuty w raku gruczołu krokowego” w ramach konkursu OPUS (2 296 650 zł); dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed, Zakład Enzymologii i Onkologii Molekularnej, Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed, MWB UG i GUMed, Rola sygnalizacji szlaku FGF/FGFR w oporności na etapie w potrójnie-dodatnim raku piersi: implikacje kliniczne klasyfikacji molekularnej PAM50 konkurs OPUS 805 000 zł dla grupy z MWB UG i GUMed (Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Lider);  dr Paulina Nastały, Zakład Onkologii Translacyjnej, Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed, MWB UG i GUMed, Architektura otoczki jądrowej w progresji nowotworu gruczołu krokowego, konkurs SONATA  (1 545 478 zł).

W sumie do Narodowego Centrum Nauki złożono ponad 3,5 tys. wniosków na łączną kwotę prawie 3,4 mld zł. Finansowanie przyznano 638 projektom o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Najwięcej, aż 1299 wniosków nadesłano w grupie nauk ścisłych i technicznych, z czego finansowanie przyznano 246 projektom o łącznej wysokości prawie 252 mln zł. W grupie nauk o życiu zgłoszono 1210 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 232 o wartości prawie 319 mln zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce do NCN wpłynęło 1018 wniosków, z czego finansowanie otrzymało 160 w wysokości ponad 97 mln zł. W tej edycji konkursów współczynnik sukcesu wyniósł ponad 18%.

Serdecznie gratulujemy!

Listy rankingowe zostały opublikowane na stronie NCN.

Formularze wniosków w systemie OSF dostępne

Formularze wniosków dla konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 są już dostępne w systemie OSF.

Wnioski można składać do 15 czerwca br. do godz. 16:00.

Ogłoszenie OPUS 21

Ogłoszenie PRELUDIUM 20

Konkurs DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze roztrzygnięty

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie DAINA 2 przysłano 133 wnioski na łączną kwotę ponad 113 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w panelach nauk ścisłych i technicznych – 56, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce wpłynęło 41 wniosków, zaś w naukach o życiu – 36. Do finansowania zakwalifikowano 11 projektów badawczych na łączną kwotę 11 691 311 zł.

Laureaci reprezentujący nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce zbadają m. in. mobilność, migracje i epidemię COVID-19 pod kątem zarządzania sytuacją nadzwyczajną na Litwie i w Polsce. Przedstawiciele nauk o życiu przyjrzą się m.in. manipulacji oporności lekowej w komórkach nowotworowych poprzez nanosekundowe, asymetryczne sekwencje impulsów. Wśród projektów z dziedziny nauk ścisłych i technicznych wyszczególnionych na liście rankingowej znalazły się m.in. badania znaczenia transportu dalekiego zasięgu emisji spalania biomasy dla lokalnego smogu w środowiskach miejskich. 

W panelu NZ zakwalifikował się projekt "Regulacja szlaku p53 przez białko z rodziny AAA+ (Reptin)" pod kierownictwem prof. Theodore'a Roberta Huppa z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG oraz Daumantasa Matulisa z Uniwersytetu Wileńskiego.

Więcej informacji o konkursie: NCN

Portal Funding & tender opportunities - pierwsze kroki w Horyzoncie Europa

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na szkolenie dla osób rozpoczynających swoją przygodę z Horyzontem Europa:

“Portal Funding & tender opportunities – pierwsze kroki w Horyzoncie Europa”

Spotkanie dla początkujących odbędzie się online 20 maja 2021 r. w godzinach 10.00 – 12.30. Szczegóły dotyczące platformy spotkania zostaną przesłane do zarejestrowanych osób.

Spotkanie poprowadzi Joanna Niedziałek z KPK.

Horyzont Europa to już 9. program ramowy w zakresie badań i innowacji, przewidziany na lata 2021–2027, z rekordowym budżetem  ok. 95,5 mld euro.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy stawiają pierwsze kroki w programach ramowych. Zapoznamy Państwa ze strukturą programu oraz powiemy gdzie należy szuka dokumentów konkursowych i jakie warunki należy spełnić aby wziąć udział w Horyzoncie Europa.

Zainteresowanych zapraszamy do rejestracji na wydarzenie: KPK

Nabór wniosków do ERC Mentoring Initiative 

Instytut Nauk Humanistycznych w Wiedniu (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) wraz z Polską Akademią Nauk (PAN) oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) utworzyli inicjatywę mentorską dla naukowców aplikujących po granty European Research Council (ERC) Starting and Consolidator Grants w naukach humanistycznych i społecznych z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. To działanie jest skierowane w szczególności do naukowców z dziedzin historii, antropologii, politologii, socjologii, nauk ścisłych i technicznych oraz kulturoznawstwa i literaturoznawstwa, planowanych do złożenia w latach 2021-2023.

Więcej informacji: ERC Mentoring Initiative - Call for Applications | IWM WEBSITE

Prorektor ds. Badań Naukowych i Biuro Projektów Naukowych zapraszają na szkolenia online "Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców"

W kwietniu odbędą się 3 szkolenia z udziałem Koordynatorów Dyscyplin - Nauk o Życiu, Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz Nauk Ścisłych i Technicznych.

Więcej informacji: Szkolenia / spotkania informacyjne

Nowy wymóg NCN dla osób, które kierowały lub kierują projektem MAESTRO i planują złożenie kolejnego wniosku w tym konkursie

Od konkursu MAESTRO 14, którego ogłoszenie jest planowane na czerwiec 2022 r., a zamknięcie naboru wniosków na 15 września 2022 r., w przypadku chęci złożenia wniosku, w którym jako kierownik będzie wskazana osoba niepełniąca dotychczas roli Principal Investigator w projektach finansowanych przez European Research Council (ERC), a pełniąca w przeszłości lub w chwili składania wniosku rolę kierownika projektu MAESTRO finansowanego w ramach wcześniejszych edycji tego konkursu, wprowadzony zostanie nowy wymóg dotyczący złożenia wniosku przez tę osobę w konkursach organizowanych przez ERC.

Więcej informacji: NCN

 

Projekt w partnerstwie UG z finansowaniem w ramach SONATA BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO i SONATA BIS. Wśród 40 projektów, które otrzymają finansowanie w ramach SONATA BIS – panel ST jest „Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem” pod kierownictwem dr. hab. inż. Jacka Ryla z Politechniki Gdańskiej (lidera projektu w ramach konsorcjum razem z UG, partnerem projektu). Kierownikiem projektu ze strony UG jest dr Paweł Niedziałkowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Łączna kwota finansowania wynosi 1 982 560 zł, z czego 572 800 zł trafi do naukowców z UG.

Celem konkursu SONATA BIS jest wsparcie projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Lista wszystkich laureatów i więcej informacji: NCN

Journal Checker Widget - narzędzie pomocne w wyszukiwaniu czasopism

Informujemy, że na stronie internetowej Koalicji S zostało zamieszczone nowe narzędzie tzw. Journal Checker Widget. Jest ono pomocne w wyszukiwaniu czasopism, w których naukowcy mogą publikować zgodnie z Polityką Otwartego Dostępu do Publikacji NCN. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat pod adresem https://journalcheckertool.org/widget.

Formularze wniosków dostępne w ZSUN/OSF

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów SONATINA 5SHENG 2 i Weave-UNISONO zostały udostępnione w systemie ZSUN/OSF. 

Przypominamy, że w konkursie Weave–UNISONO wniosek krajowy jest składany do NCN przez polski zespół badawczy w systemie ZSUN/OSF w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wysłanie wniosku nie będzie możliwe i konieczne będzie założenie nowego wniosku.

Więcej informacji: NCN

Raporty roczne za 2020 rok

W związku ze zbliżającym się terminem składania raportów rocznych przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów obligują podmioty otrzymujące środki finansowe z budżetu nauki do terminowego składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów.

Termin dostarczenie raportów do Biura Projektów Naukowych – najpóźniej 10 dni roboczych przed terminem wyznaczonym przez instytucję finansującą.

Zwracamy uwagę, że raporty roczne powinny wpłynąć do MEiN w następujących terminach:

• NPRH – do 31 marca;

• Diamentowy Grant – do 31 marca.

Raporty roczne projektów realizowanych w ramach konkursów NCN powinny wpłynąć do instytucji finansującej do dnia 31 marca. W związku z nadal istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami zwracamy się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną

Więcej informacji: NCN

Laureaci konkursu NCN MINIATURA 4

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki predstawili listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 czerwca 2020 r.

Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. Pan dr inż Grzegorz Masik z Wydziału Oceanografii i Geografii, wniosek pt.: "Strategie odporności społecznej, gospodarczej i środowiskowej miast wojewódzkich i samorządów regionalnych w Polsce", otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 5 500,00 zł;

 2. Pani dr hab. Joanna Pyzel z Wydziału Historycznego, wniosek pt.: „Ceramika wstęgowa poza typologią: wielowskaźnikowe badania wczesnoneolitycznej ceramiki”, otrzymała finansowanie wyjazdu konsultacyjnego w wysokości 21 637,00 zł;

 3. Pan dr Maurycy Żarczyński z Wydziału Oceanografii i Geografii, wniosek pt.: „Rozpoznanie potencjału osadów jezior Gruzji dla celów rekonstrukcji zmian środowiska w holocenie”, otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 940,00 ;

 4. Pan dr Artur Piróg z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, wniosek pt.: „Detekcja prekursorów peptydów prezentowanych przez MHC”, otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 41 800,00 ;

 5. Pan dr Przemysław Jurczak z Wydziału Chemii, wniosek pt.: "Badanie kompatybilności nanomateriałów 2D (TiO2) z ligandami z grup peptydów i białek. Analiza wpływu sfunkcjonalizowanych nanomateriałów 2D na komórki prokariotyczne i eukariotyczne", otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 ;

 6. Pani dr inż Donata Figaj Wydziału Biologii, wniosek pt.: "Wpływ proteazy ClpP na system sekrecji typu drugiego u fitopatogennych bakterii Dickeya solani i Dickeya dadantii", otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 48 400,00 ;

 7. Pani dr Ana Belen Sainz z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych, wniosek pt.: "Wyrażalność nieklasyczności", otrzymał finansowanie wyjazdu badawczego w wysokości 23 870,00 zł;

 8. Pani dr Katarzyna Kuncewicz z Wydziału Chemii, wniosek pt.: "Receptor TIGIT - nowy cel molekularny w immunoterapii nowotworów" otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł;

 9. Pani dr Justyna Sawicka z Wydziału Chemii, wniosek pt.: "Zwiększenie dostępności farmaceutycznej proregeneracyjnego peptydu RDKVYR poprzez umieszczenie w drukowanym 3D hydrożelowym opatrunku" otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 40 942,00 zł;

 10. Pan dr John SelbyMiędzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych, wniosek pt.: "Kategoryjne podstawy teorii przyczynowo-inferencyjnych" otrzymał finansowanie wyjazdu badawczego w wysokości 22 825,00 zł;

 11. Pani dr Monika Szuba z Wydziału Filologicznego, wniosek pt.: "Poetyka krajobrazu: praktyka eksperymentalna we współczesnej literaturze szkockiej" otrzymał finansowanie wyjazdu badawczego w wysokości 21 365,00 zł;

 12. Pan dr Antonio Mandarino z  Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych, wniosek pt.: "Nanomagnesy molekularne do zastosowań w technologiach kwantowych" otrzymał finansowanie wyjazdu badawczego w wysokości 49 500,00 zł;

 13. Pani dr Natalia Karska z Wydziału Chemii, wniosek pt.: "Wyznaczenie struktury przestrzennej białka UL49.5 wirusa HSV-1 z wykorzystaniem techniki magnetycznego rezonansu jądrowego i metod modelowania molekularnego" otrzymał finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 27 500,00 zł.

Składanie wniosków do Narodowego Centrum Nauki odbywało się w sposób ciągły i zakończyło się do 30 września 2020 r.

Serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji: NCN


Laureaci konkursu NCN OPUS 19 i PRELUDIUM 19

Po raz dziewiętnasty NCN ogłosił wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wśród laureatów znajdują się naukowcy z UG, którzy otrzymali finansowanie 13 projektów, w tym w 4 z nich w ramach konsorcjów naukowych. Łączna kwota przyznanego finansowania dla UG to ponad 7,5 mln zł.

OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Wśród laureatów znalazło się 9 pracowników Uniwersytetu Gdańskiego a 4 projekty będą realizowane w konsorcjach, w których Uniwersytet Gdański jest Partnerem.  Łączna kwota pozyskanego finansowania dla UG to 7 015 132,00 zł.

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można się ubiegać o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób - w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.  Wramach tego konkursu 4 wnioski z Uniwersytetu Gdańskiego  otrzymały finansowanie na łączną kwotę 551 928,00 zł.

 

PROGRAM

TYTUŁ

KIEROWNIK PROJEKTU

Wnioskodawca

Lider

WYDZIAŁ

KWOTA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW

KWOTA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW DLA UG

OPUS 19

 

W poszukiwaniu podejścia regulacyjnego do statków autonomicznych

dr Justyna Nawrot

Jednostka naukowa

 

WPiA

416 526,00 zł

416 526,00 zł

Aktywizm polityczny Polaków w Wielkiej Brytanii

dr Grzegorz Piotrowski

Jednostka naukowa

 

WNS

269 266,00 zł

269 266,00 zł

Molekularne mechanizmy stymulacji autofagii przez genisteinę oraz jej efekty komórkowe i fizjologiczne w chorobie Huntingtona

prof. dr hab. Grzegorz Władysław Węgrzyn

Jednostka naukowa

 

WB

2 402 400,00 zł

2 402 400,00 zł

Metabolizm bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i patofizjologiczna rola elongazy kwasów tłuszczowych -1 (ELOVL1)

dr hab. Łukasz Haliński (dr hab. Adriana Mika GUMed)

Konsorcjum

GUMed

WCH

1 770 582,00 zł

255 600,00 zł

Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans.

dr hab. Paulina Czaplewska, prof. UG (dr hab. Marta Fiołka)

Konsorcjum

U MCS Lublin

MWB

2 023 980,00 zł

966 000,00 zł

Aromatyzacja steroidów przez małże morskie: charakterystyka kompleksu enzymatycznego i efektywność procesu w obecności związków EDs (ang. Endocrine Disruptors).

dr hab. Katarzyna Smolarz (dr hab. Anna Hallmann)

Konsorcjum

GUMED

WOiG

1 396 800,00 zł

262 200,00 zł

Eutrofizacja, zmiany reżimu mieszania i anoksja: reakcje warwowego Jeziora Gorzyńskiego (Polska NW) na zmienność klimatu i wpływ człowieka w holocenie

prof. dr hab. Wojciech Tylmann

Jednostka naukowa

 

WOiG

1 254 180,00 zł

1 254 180,00 zł

Do jakiego stopnia odpowiedź transkryptomiczna w zdarzeniach inicjujących toksyczność płucną u myszy zależy od cech strukturalnych nanocząstek, które ją wywołują - TransNANO?

prof. dr hab. Tomasz Puzyn

Jednostka naukowa

 

WCH

749 520,00 zł

749 520,00 zł

Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej

dr Paweł Niedziałkowski (dr hab. Jacek Ryl PG)

Konsorcjum

PG

WCH

1 075 202,00 zł

439 440,00 zł

PRELUDIUM 19

Zmiany w profilu kwasów tłuszczowych w różnych klasach lipidowych w raku piersi - ocena ich roli i wartości diagnostycznej

mgr inż. Alicja Helena Pakiet

Osoba fizyczna

 

WCH

138 360,00 zł

138 360,00 zł

Programy Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych kierowane do Polski 1953-1999: Studium z zakresu amerykańskiej dyplomacji publicznej

mgr Anna Maria Podciborska

Osoba fizyczna

 

WH

153 256,00 zł

153 256,00 zł

Związek między symptomami lęku i depresji, a uzależnieniem od portali społecznościowych: rola preferencji komunikacji przez Internet i lęku przed pominięciem

mgr Julia Balcerowska

Jednostka naukowa

 

WNS

140 480,00 zł

140 480,00 zł

Czynniki determinujące decyzję oskarżonego o skorzystaniu z instytucji konsensualnego rozstrzygnięcia procesu karnego. Analiza komparatystyczna praktyki w systemach prawnych Anglii i Walii oraz Rzeczypospolitej Polskiej

mgr Andrzej Lewna

Jednostka naukowa

 

WPiA

119 832,00 zł

119 832,00 zł

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl

Diamentowe Granty po raz dziewiąty

Minister nauki i szkolnictwa wyższego rozstrzygnął dziewiąty konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Poprzez program wspierany jest rozwój karier wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Wśród laureatów konkursu jest Pani Natalia Miernik z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt pt.: „Wpływ łąk podwodnych Zostera marina na aktywność bioturbacyjną makrofauny w różnych warunkach temperaturowych” uzyskał finansowanie w wysokości 219 950,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji: MNiSW

 


Laureaci konkursu NCN SONATINA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu na projektu badawcze dla młodych naukowców SONATINA 4. Wśród 35 naukowców jest dr inż. Umesh Kalathiya z Międzynarodowego Centrum nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt pt.: „Specyficzność w wykrywaniu PTC w mRNA przez NMD i jego sieć, spostrzeżenia z perspektywy raka i sieciowanie (XL-MS)” otrzymał finansowanie w wysokości 604 075,00 zł.

Celem konkursu SONATINA jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej inormacji: www.ncn.gov.pl


Laureaci konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił 200 młodych naukowców spośród 1793 wnioskodawców, którym przyznał stypendium. Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadali status młodego naukowca.

Wśród laureatów znaleźli się:

 1. dr Ana Belén Sainz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 2. dr Paweł Atroszko z Wydziału Nauk Społecznych;
 3. dr Paweł Mazierski z Wydziału Chemii.

Stypendia zostały przyznane na wnioskowany okres, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. 

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: MNiSW


Laureaci konkursu OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1. Wśród laureatów znajdują się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finasowanie 17 projektów. Dodatkowo w ramach konsorcjów naukowych pracownicy Uniwersytetu będą realizowali 4 projekty. Łączna kwota przyznanego finansowania to ponad 19 mln zł, w tym finasowanie dla UG blisko 14 mln zł.

Konkurs OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Do NCN wpłynęły 2133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 350 projektów o wartości prawie 460 mln zł.

W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. W osiemnastej edycji konkursu naukowcy złożyli 1146 wniosków na kwotę niemal 170 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało skierowanych 205 projektów o łącznym budżecie prawie 32 mln zł.

Adresatami konkursu SONATA są natomiast badacze posiadający stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W piętnastej edycji konkursu badacze złożyli 990 wniosków na łączną kwotę prawie 730 mln zł. Finansowanie otrzymało 9158 projektów o łącznej wartości niemal 130 mln zł.

Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy. W pierwszej edycji konkursu, który jest wspólną inicjatywą NCN i NAWA, spłynęło 255 wniosków, z czego 96 otrzymało finansowanie w łącznej wysokości prawie 47 mln zł.

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl

KONKURS

LP

TYTUŁ

KIEROWNIK PROJEKTU

WNIOSKODAWCA

LIDER

WYDZIAŁ UG

KWOTA WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW

KWOTA WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW DLA UG

OPUS 18

1

Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych wobec niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym

dr hab. Anna Marta Aksmann

Konsorcjum naukowe

Uniwersytet Gdański

WB

2 583 000,00

1 370 880,00

2

Zdecentralizowana kontrola konstytucyjności prawa na przykładzie regulacji prawnych i praktyki ustrojowej państw nordyckich i jej potencjalny wpływ na polską rzeczywistość konstytucyjną po 2015 r.

dr hab. Anna Rytel-Warzocha

Jednostka naukowa

WPiA

322 632,00

322 632,00

3

Molekularne podstawy zakłócania transkrypcji poprzez tzw. cross-talk czynników transkrypcyjnych, i jego wpływ na żywotność bakterii

dr hab. Iwona Mruk

Jednostka naukowa

-

WB

1 359 600,00

1 359 600,00

4

Badania biochemicznych i fizjologicznych markerów wpływu diklofenaku na bałtyckie sinice

dr hab. Magda Caban

Jednostka naukowa

 -

WCH

1 681 680,00

1 681 680,00

5

Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów

prof. dr hab. Krzysztof  Liberek

Jednostka naukowa

 -

MWB

2 450 400,00

2 450 400,00

6

Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznych

prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko - UW;

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło - UG

Konsorcjum naukowe

Uniwersytet Warszawski

WCH

2 926 799,00

262 730,00

PRELUDIUM 18

7

Mechanizm degradacji glikozoaminoglikanów pod wpływem resweratrolu w mysim modelu neuronopatycznej choroby z grupy mukopolisacharydoz

mgr Estera Elmira Rintz

Jednostka naukowa

-

WB

210 000,00

210 000,00

8

Nowe nanomateriały oparte na kompozytach tytanowych sprzężonych z cząsteczkami affibody o potencjalnym zastosowaniu w konwersji fototermicznej

mgr inż. Maria Cristina Nevarez Martinez

Jednostka naukowa

-

WCH

210 000,00

210 000,00

9

Wpływ galaktooligosacharydów poprzez oś mikrobiom-jelita-mózg na odpowiedź behawioralną, endokrynną i immunologiczną oraz procesy neurochemiczne u szczurów z wywołaną nadaktywnością ciała migdałowatego

mgr Jan Krzysztof Ruciński

Jednostka naukowa

-

WB

209 760,00

209 760,00

10

Analiza związku deregulacji układu endosomalno-lizosomalnego z procesem prezentacji antygenów przy udziale cząsteczek MHC klasy II w odniesieniu do łuszczycy

mgr Katarzyna Bocheńska

Osoba fizyczna

-

WB

139 200,00

139 200,00

11

Rola białek szlaku ubikwityna-proteasom w degradacji transportera TAP zależnej od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa 1

mgr Magda Wąchalska

Jednostka naukowa

 -

MWB

139 200,00

139 200,00

12

INTERACJE GŁOSOWE MIĘDZY PARTNERAMI LĘGOWYMI U MONOGAMICZNEGO GATUNKU PTAKA MORSKIEGO, ALCZYKA (ALLE ALLE)

mgr Marion Devogel

Jednostka naukowa

 -

WB

104 160,00

104 160,00

PRELUDIUM BIS 1

13

Nowe analogi ludzkiej kateplicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną. Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne

prof. dr hab. Adam Lesner

Jednostka naukowa

 -

WCH

532 800,00

532 800,00

14

Projektowanie i synteza stabilnych proteolitycznie i przenikających przez błony komórkowe aktywatorów ludzkiego proteasomu 20S oraz zbadanie ich wpływu na aktywność tego enzymu w modelach komórkowych chorób neurodegeneracyjnych

dr hab. Elżbieta Jankowska

Jednostka naukowa

-

WCH

492 000,00

492 000,00

15

Rola i mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących dioksygenazy w adaptacji roślin do wzrostu i rozwoju w warunkach panujących na lądzie.

prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Jednostka naukowa

 -

MWB

532 800,00

532 800,00

16

Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2 do użytecznych węglowodorów

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medyńska

Jednostka naukowa

 -

WCH

532 800,00

532 800,00

SONATA 15

17

Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody.

dr Agata Gitlin-Domagalska

Jednostka naukowa

 -

WCH

1 128 600,00

1 128 600,00

18

Poziom infekcji bakteriami endosymbiotycznymi oraz ich wpływ na poziom zmienności genetycznej i profile kompleksów mikrobiota modelowego pluskwiaka słodkowodnego Aphelocheirus aestivalis (Insecta: Heteroptera)

dr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba

Osoba fizyczna

-

WB

804 625,00

804 625,00

19

Zastosowanie zimnych plazm atmosferycznych generowanych w kontakcie z przepływającym roztworem do bezpośredniej degradacji antybiotyków oraz obniżenia oporności wielolekowej w środowisku naturalnym

dr inż. Anna  Dzimitrowicz - PW;
dr Wojciech Śledź - UG

Konsorcjum naukowe

Politechnika Wrocławska

MWB

796 404,00

302 280,00

20

Sygnalizacja wapniowa w limfocytach T z udziałem jądrowych i lizosomalnych czynników transkrypcyjnych, w odniesieniu do łuszczycy

dr Marta Magdalena Moskot

Jednostka naukowa

Uniwersytet Gdański

WB

1 045 920,00

1 045 920,00

21

Terapeutyczne zastosowanie pochodnych temporyny w chorobach infekcyjnych wywoływanych patogenami wewnątrzkomórkowymi.

dr Anna Golda - UJ;

dr inż. Paulina Kosikowska-Adamus - UG

Konsorcjum naukowe

Uniwersytet Jagielloński

WCH

978 732,00

70 800,00

Serdecznie gratulujemy!


Laureaci konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

Ogłoszony pod koniec marca konkurs SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 został rozstrzygnięty. Miał on na celu wyłonienie projektów, które przyczynią się do zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, a także udoskonalenia testów diagnostycznych, poszukiwania nowych leków i łagodzenia społecznych skutków pandemii. Na złożenie wniosków naukowcy mieli jedynie dwa tygodnie, zaś ocena została wykonana zaledwie w miesiąc. 

Badacze złożyli 262 wnioski na łączną kwotę ponad 140 mln zł, z czego do oceny merytorycznej skierowano 259. Finansowanie na łączną kwotę ponad 12 mln zł przyznano 19 projektom, wśród których znalazł się projekt Pani dr hab. Eweliny Król z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - projekt pt. "Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje białka strukturalnego „Spike” prowadzące do eliminacji efektu ADE" otrzymał finansowanie w wysokości 999 600 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji


Laureaci konkursu START 2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845 kandydatów. Średni wiek tegorocznych laureatów wynosi 28,5 lat, a 44 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat). Wśród nagrodzonych najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne, nauki techniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne. Wśród laureatów znalazło się 4 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego:

1.       Dr Joanna Drzeżdżon z Wydziału Chemii w dziedzinie chemia;
2.       Mgr Agnieszka Grajewska z Wydziału Oceanografii i Geografii w dziedzinie hydrologia i oceanologia;
3.       Mgr Igor Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii w dziedzinie biologia molekularna;
4.       Dr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii w dziedzinie biologia medyczna.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji


Zestawienie finansowanych przez NCN badań nad wirusami i epidemiami

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie wykaz wybranych projektów badawczych, staży zagranicznych, stypendiów i innych działań naukowych finansowanych przez NCN, które dotyczą badań nad wirusami i epidemiami. Wśród 52 wymienionych projektów znalazło się aż 6 realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim:

Panel

Konkurs

Tytuł polski

Kierownik projektu

Wydział

Data podpisania

Data zakończenia

Kwota umowy w zł

NZ6

SONATA BIS

Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej

Andrea Lipińska

MWB

05.05.2015

04.01.2021

1 870 760 zł

HS3

OPUS

"Sina śmierć z Azji". Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku

Iwona Janicka

WH

05.08.2016

04.08.2020

193 200 zł

NZ7

SONATA

Oszacowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, związanego z potencjalnie niebezpiecznymi zoonotycznymi szczepami wirusa grypy typu A, krążącymi obecnie wśród populacji zwierząt hodowlanych w Polsce.

Krzysztof Łepek

MWB

23.01.2017

22.07.2020

747 040 zł

NZ6

PRELUDIUM

Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B.

Anna Czarnota

MWB

02.08.2017

01.08.2020

99 600 zł

NZ6

PRELUDIUM

Analiza roli cząsteczek mikroRNA wirusa pseudowścieklizny w infekcji wirusowej przy użyciu inhibitorów RNA.

Weronika Hoffmann

MWB

27.03.2018

26.03.2020

120 000 zł

NZ6

OPUS

Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B

Katarzyna Grzyb

MWB

02.10.2018

01.10.2021

1 410 400 zł

Zachęcamy do zapoznania się z pełną lista wybranych projektów na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl

 


Informacje dot. realizacji projektów w związku z wirusem SARS-COV-2

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce znajdą Państwo TUTAJ

 


Laureaci XVIII edycji konkursu Fundacji Polpharma

Tematem tegorocznej, XVIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji było: "Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii".

Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Wszystkie wnioski zostały skierowane do recenzji.

Rada Naukowa Fundacji na posiedzeniu 10 października, na podstawie recenzji i oceny własnej ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją zarządowi Fundacji.

Wyłoniono 3 lauratów wśród których znalazła się Pani dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Katedry Chemii Biomedycznej Wydziału Chemii - projekt pt. "Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji" otrzymał finansowanie w wysokości 539 280,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: polpharma 

 


 

Regulamin zarządzania projektami naukowymi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.02.2019 r.weszło w życie Zarządzenie nr 14/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim.

 

Tekst jednolity

 

Załączniki:

Plik Załączniki nr 1-3, 5-6, 8 - Karta Projektu, Oświadczenie, Opinia Komitetu, Decyzja Rektora, Zakres obowiązków, Wniosek bankowy

Plik Załącznik nr 4 - Upoważnienie

Plik Załącznik nr 7 - Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych UG

Plik Załącznik nr 9 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu

Plik Załącznik nr 10 - Wzór opracowania dokumentów księgowych

 


Klauzula informacyjna - konkursy na stypendystów 

Przypominamy o konieczności zamieszczania klauzuli informacyjnej dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Wzór klauzuli znajduje się TUTAJ

 

 


Umowy cywilnoprawne

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.06.2018 r. weszło w życie  Zarządzenie Rektora nr 65/R/18 w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim w zwiazku z czym obowiązują nowe wzory dokumentów, które dostępne są na stronie  BZPN TUTAJ

Jak dotychczas każda umowa o dzieło musi być sprawdzona i zaparafowana przez Radcę Prawnego, prosimy o przesłanie do wyznaczonego opiekuna propozycję umowy (korzystając ze wzorów znajdujących się w zakładce Dokumenty do pobrania) na 5 dni przed terminem dostarczenia wersji papierowej dokumentu.

Po uzyskaniu akceptacji radcy, Kierownik Projektu zostanie poinformowany przez opiekuna o możliwości złożenia umowy w wersji papierowej. Zgodnie z Zarządzaniem Rektora 65/R/18 niesprawdzone umowy nie będą mogły być podpisywane i realizowane.

Szczegółowo procedura podpisywania umów cywilnoprawnych finansowanych z krajowych projektów naukowych, została przedstawiona na schemacie.

Obowiązek rejestracji dokumentów księgowych w Rejestrze zamówień publicznych pozostaje bez zmian.

 

 


Laureaci programu "Ochrona zabytków archeologicznych" 

Uprzejmie zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Dofinansowanie otrzymały oba projekty złożone przez pracowników Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego:

1. Projekt dr Joanny Dąbal pt. „Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ul. Świętojańskej 6-7 w Gdańsku”,  kwota dofinansowania 31 400 zł;

2. Projekt dr Joanny Pyzel pt. „Publikacja. Osadnictwo neolityczne w Ludwinowie 7, gm. Włocławek”, kwota dofinansowania 62 500 zł.

Logotyp MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


 

Archiwum
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24 Styczeń 2017, 12:44 Ostatnia modyfikacja: środa, 20 Październik 2021, 09:21